ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดสุโขทัย
วันที่ 16-17 มีนาคม พ.ศ. 2563

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 043
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายภูวสิษฏ์ บุญศรี โรงเรียนบ้านโป่ง สพป.เชียงราย เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวอาทิตยา ทองแกมนาก โรงเรียนบ้านกกจั่น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางจิราภร คำอินทร์ โรงเรียนอนุบาลลานสัก สพป.อุทัยธานี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาววิชญาพร ปัญญา โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต 1 เหรียญทอง
5 นางนริศรา อินทรเลิศ โรงเรียนวัดสมอแข (พิณพลราษฎร์บำรุง) สพป.พิษณุโลก เขต 1 เหรียญทอง
6 นางสาวพรธิวา เกตุภา โรงเรียนบ้านมูเซอ สพป.ตาก เขต 1 เหรียญทอง