ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดสุโขทัย
วันที่ 16-17 มีนาคม พ.ศ. 2563

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 047
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางพิกุล วรรณโน โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวชลดา มากพานิช โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางบุญญาธิดา ท้วมจันทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) สพป.เชียงราย เขต 4 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวสุภาพร อุดไชย โรงเรียนบ้านดู่ สพป.พะเยา เขต 2 เหรียญทอง
5 นางสาวดวงกมล บุญประเสริฐ โรงเรียนบ้านแช่ฟ้า สพป.แพร่ เขต 2 เหรียญทอง
6 นางไพรวัลย์ ชาญชัยวีระพันธ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สพป.แพร่ เขต 1 เหรียญเงิน
7 นางสาวกิตติยา จันมา โรงเรียนบ้านกกจั่น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เหรียญเงิน
8 นางสาวปรางทิพย์ แก้วแสนปิว โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) สพป.พิษณุโลก เขต 3 เหรียญเงิน