รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ภาคใต้ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562
 
   

     ปฏิทินการคัดเลือกผู้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
           ปีการศึกษา2562 
ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ระดับภาคใต้
                    ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2563
    ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

ประกาศ  การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคใต้ ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2563  ยังคงจัดตามปกติ

                                     
 
  
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่ ในภาคใต้
                                                หนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่ ภาคใต้
ที่ เอกสาร ดาวน์โหลด หมายเหตุ
1 หนังสือ  แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่ ภาคใต้ คลิ๊กที่นี่  
2 ปฏิทิน คำชี้แจง การกำหนดระหัสกิจกรรม  คลิ๊กที่นี่  
3
 
ใบสมัครกรรมการ คลิ๊กที่นี่  
4 หนังสือราชการ  คลิ๊กที่นี่  
5
คำสั่ง คณะกรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน (OBECAWARDS) 2562
คลิ๊กที่นี่  
วันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:09 น.
 

    **  ซองที่1 (เล่มรายงาน จำนวน 4 เล่ม)
                   ** เล่มรายงาน ไม่เกิน 100 หน้า รวมภาคผนวก
                 ** ปกรายงาน 
ไม่ต้องระบุ ระดับ ภาค/ชาติ
                
 ** ใส่รหัสการประกวดให้ถูกต้อง
                 ** ผู้บังคับบัญชารับรองสำเนาเอกสารว่าเป็นจริง


   

                   ** คำรับรองเอกสาร


****ภายในเล่มรายงาน ****

*****(ต้องมีการรับรองเล่มรายงานของผู้บังคับบัญชาท้ายคำขอ/คำรับรองเอกสาร)
 *****หรือมีอย่างใดอย่างหนึ่ง

             
                 ** ส่งเอกสารระดับภาค 4 เล่ม/ชุด (ส่งต่อระดับชาติ 3 เล่ม)
                     
ไม่มีการนำเสนอส่งเฉพาะเอกสารเท่านั้น
                 ** ซองที่ 2 แบบประเมินเขียนชื่อผู้รับการการประเมินฯ (แบบเปล่า)
                       จำนวน 4 ชุด

                 ** ซองที่ 3 แบบประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น ที่เขตพื้นที่การศึกษา
                       แต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมิน ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
                       เรียบร้อยแล้ว และลงนามครบถ้วน จำนวน 4 ชุด

                 ** ระดับชาติ 3 เล่ม/ชุด(ใช้เอกสารชุดเดียวกับระดับภาค)
                       และมีการนำเสนอ
 

โหลดคู่มือการลงทะเบียน


Link:สมัครกรรมการตัดสินการประกวด


 
  แผนที่การเดินทาง สถานที่จัดส่งผลงาน OBEC AWARDS ภาคใต้ 
                        อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช