เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
วันที่ 18 - 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายจตุพล วรินทรเวช ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม.เขต 12 กรรมการฝ่ายสถานที่
2 นายวรพล วิเชียรนพรัตน์ ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม.เขต 12 กรรมการฝ่ายสถานที่
3 นางอารีย์ กลับศรี ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม.เขต 12 กรรมการฝ่ายสถานที่
4 นางศุภัทรชา วงศ์สว่าง ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม.เขต 12 กรรมการฝ่ายสถานที่
5 นางสาววรรณดี จันทร์คงทอง ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม.เขต 12 กรรมการฝ่ายสถานที่
6 นายธีรพล ชนะภัย ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม.เขต 12 กรรมการฝ่ายสถานที่
7 นายณัฐพล บัวจันทร์ ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม.เขต 12 กรรมการฝ่ายสถานที่
8 นายธัญญเทพ แสงวงกาญจน์ ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม.เขต 12 กรรมการฝ่ายสถานที่
9 นายนิรันดร์ แก้วลำหัด ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม.เขต 12 กรรมการฝ่ายสถานที่
10 นางสาวนภัสสร ศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม.เขต 12 กรรมการฝ่ายสถานที่
11 นางณัฏฐกานดา ทวีอรรถเศรษฐ์ ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม.เขต 12 กรรมการฝ่ายสถานที่
12 นายมูบารัค หมื่นระยาภักดี ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม.เขต 12 กรรมการฝ่ายสถานที่
13 นางสาวพิมพ์ชนก สุขหอม ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม.เขต 12 กรรมการฝ่ายสถานที่
14 นางจิราพร รัตนบุรี ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม.เขต 12 กรรมการฝ่ายสถานที่
15 นางสาวศิรดา เสนา ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม.เขต 12 กรรมการฝ่ายสถานที่
16 นางสาวอาจิน เหมทานนท์ ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม.เขต 12 กรรมการฝ่ายสถานที่
17 นายพิชัย อิ่มด้วง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายสถานที่
18 นายปริวัติ รัตนบุรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายสถานที่
19 นางสุนีย์ แก้วสีนวล ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม.เขต 12 กรรมการฝ่ายสถานที่
20 นายจำเริญ สมจิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม.เขต 12 กรรมการฝ่ายสถานที่
21 นายวชิระ สุวรรณวงศ์ ครู โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม.เขต 12 กรรมการฝ่ายสถานที่
22 นายจรัส ขุนณรงค์ ครู โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม.เขต 12 กรรมการฝ่ายสถานที่
23 นางวนิดา วารีรักษ์ ครู โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม.เขต 12 กรรมการฝ่ายสถานที่
24 นายอดิศร ชูแก้ว ครู โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม.เขต 12 กรรมการฝ่ายสถานที่
25 นายจิระศักดิ์ เพชรทอง ครู โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม.เขต 12 กรรมการฝ่ายสถานที่
26 นางสาววิมลรัตน์ ตุ้งซี่ ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง กรรมการฝ่ายสถานที่
27 นางนันตริตา สุวรรณวงศ์ ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง กรรมการฝ่ายสถานที่
28 นางสาวฐิติกานต์ นวพงศ์รัตน์ ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง กรรมการฝ่ายสถานที่
29 นายจุติ ชนะกุล ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง กรรมการฝ่ายสถานที่
30 นายพิชัย อิ่มด้วง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
31 นางประชุมพร ไศลแก้ว นักทรัพยาการบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต กรรมการฝ่ายอำนวยการ
32 นายวิจัย ไกรสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
33 นายพินิจ ขุนนุ้ย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
34 นางสาวสีลวลี เรืองรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
35 นางสาวสุฎารัตน์ เกษา นักจัดการงานทั่วไป ชพ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
36 นางนัทธ์ภัทร์ พิถยพิโลน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
37 นางสุธิณี ทรงอาวุธ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
38 นายอธิคมฉ์ นาคฤทธิ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
39 นายสุนันท์ กลับขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสง สพม. เขต 12 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
40 นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม. เขต 12 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
41 นายประเสริฐ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนก้างวิทยาคม สพม. เขต 12 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
42 นายจิรัฏฐ์ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ สพม. เขต 12 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
43 นายสุชาติพงษ์ ทรงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
44 นายอุกฤษฎ์ สิทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
45 นายสัญชัย พูลสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
46 นายไพฑูรย์ สุวรรณน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังหีบ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
47 นางสาวอิสรา ช่วยชู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนกอ สพป.นนครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
48 นายเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองท่อม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
49 นางดรุณี สุวรรณชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำตลอด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
50 นายรัตน์ธนชัช เลื่อนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตาแย้ม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
51 นายวิทยา หอมเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดก้างปลา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
52 นายจงศักดิ์ มาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
53 นายอนันต์ มีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การสวนยาง 2 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
54 นายสุรัช วัฒนสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่ายาง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
55 นางอรชร ดำประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเส สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
56 นายจิรศักดิ์ อนุพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทอนวังปราง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
57 นายโกศล ละม้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
58 นายสมหมาย สุดถนอม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำนาว สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
59 นายวันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันดี สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
60 นางกชมล วิชัยดิษฐ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
61 นางสาวนัสชนก จินดาวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝายการเงินและพัสดุ
62 นางจิราพร เรือนสูง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝายการเงินและพัสดุ
63 นางนัยเนตร ศิลปรัศมี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝายการเงินและพัสดุ
64 นางสุจิรา อำนวย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝายการเงินและพัสดุ
65 นางจุรีรัตน์ สุดใจ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝายการเงินและพัสดุ
66 นางสุภัตรา จิตโสภา นักวิชาการพัสดุชำนาญการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝายการเงินและพัสดุ
67 นางมัลลิกา คงเกตุ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝายการเงินและพัสดุ
68 นางวาสนา อนุรักษ์ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ
69 นางธมณ นาคถนอม พนักงานพิมพ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ
70 นายอุกฤษฎ์ สิทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
71 นายสิทธิชัย เดชาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกมะขาม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
72 นายธวัชชัย ไกรนรา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศิลาราย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
73 นางสาวธนวรรณษ์ ลีเผ่าพันธ์ุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
74 นายสนธญา ทรงทอง ครูโรงเรียนวัดก้างปลา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
75 นางสาวกิ่งนภา เมืองจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านนิคมวังหิน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
76 นางสาวจันจิรา ฤทธิชัย พนักงานพิมพ์ดีด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
77 นายชลิต ขุนทิพย์ ครูโรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
78 นางจำเริญสุข ภู่ดอก นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
79 นายอภิสิทธิ์ นิระโส เจ้าหน้าที่เทคนิคคอมพิวเตอร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร
80 นายสัญชัย พูลสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
81 นางสาวอิสรา ช่วยชู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนกอ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
82 นายวันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันดี สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายปฏิคม
83 นางสุกฤตา วิษณุพงษ์พร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายปฏิคม
84 นางปฤทัย อำมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนยูง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายปฏิคม
85 นางสาววรลักษณ์ นุ่นรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลายเส สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายปฏิคม
86 นางสุมาลี โยธาภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาพา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายปฏิคม
87 นางสาวตาวัน รักชุมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาโร สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายปฏิคม
88 นางมยุรา ปลอดชูแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตาว สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายปฏิคม
89 นางภุมรินทร์ บุญคล่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางปลน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายปฏิคม
90 นางอารีย์ กลับศรี ครู โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม.เขต 12 กรรมการฝ่ายปฏิคม
91 นางสุภัทรชา วงศ์สว่าง ครู โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม.เขต 12 กรรมการฝ่ายปฏิคม
92 นางสุภัสสรณ์ ธนโชคพัธนันท์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายปฏิคม
93 นางนิศากร ไชยสิทธิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายปฏิคม
94 นางทัสนี งามประดิษฐ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายปฏิคม
95 นางปรีดา พิพัฒน์ผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายปฏิคม
96 นางจุลีพร โภชนาทาน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายปฏิคม
97 นางเสาวณี แก้วมรกต นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายปฏิคม
98 นางทัศนันท์ รักษ์กำเนิด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายปฏิคม
99 นางธนัญชนก ชูประจิตต์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายปฏิคม
100 นางวชิรา เลี่ยนสกุล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายปฏิคม
101 นางสาววิสนีย์ นุราช นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายปฏิคม
102 นางพรทิพย์ รัตนบุรี นักวิชาการศึกษา สพป.นศ.2 กรรมการฝ่ายปฏิคม
103 นางดารุณี สุวรรณชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้าตลอด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม
104 นางวิมล หนูชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม สพม.เขต 12 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม
105 นายวิจัย ไกรสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายสรุปผลและรายงานผล
106 นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม.เขต 12 ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
107 นายจิรัฏฐ์ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ สพม.เขต 12 รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
108 นายสุจินต์ วิเชียรฉาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม.เขต 12 รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
109 นายสุรินทร์ มณีฉาย ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม.เขต 12 กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่
110 นายจิระศักดิ์ เพชรทอง ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม.เขต 12 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่
111 นางทิพย์วรรณ์ พัลวรรณ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
112 นายภาณุพันธ์ พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
113 นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ประธานกรรมการตัดสินชุดที่ 1
114 นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 กรรมการตัดสินชุดที่ 1
115 นายกิตติ กสิณธารา ข้าราชการบำนาญ กรรมการตัดสินชุดที่ 1
116 นายสมชาติ ไกรแก้ว สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการตัดสินชุดที่ 1
117 นายสพล ชูทอง รองผู้อำนวยการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ประธานกรรมการตัดสินชุดที่ 2
118 นางขนิษฐา สถานสถิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาหงษ์ สพป.ชุมพร เขต 1 กรรมการตัดสินชุดที่ 2
119 นางภิญโญ จิตต์รัตน์ ครูโรงเรียนลำไพลราษฎร์อุทิศ สพป.สงขลา เขต 3 กรรมการตัดสินชุดที่ 2
120 นายมังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รองผู้อำนวยการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประธานกรรมการตัดสินชุดที่ 3
121 นางสาวเสาวนีย์ ช่วยอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต สพป.ชุมพร เขต 1 กรรมการตัดสินชุดที่ 3
122 นางสาวปรีดา จำนงจิต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการตัดสินชุดที่ 3
123 นายวันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันดี สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประธานกรรมการตัดสินชุดที่ 4
124 นางกาญจนา จิตรสำรวย ศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการตัดสินชุดที่ 4
125 นางสุรีย์ พูลทอง ข้าราชการบำนาญ กรรมการตัดสินชุดที่ 4
126 นายประเสริฐ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม สพม.12 กรรมการตัดสินชุดที่ 4
127 นางสาวสุภัคกมล ชินวงค์ รองผู้อำนวยการ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ประธานกรรมการตัดสินชุดที่ 5
128 นายประยูร เจริญวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการตัดสินชุดที่ 5
129 นางสุจิตรา เจียมจำนงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากถัก สพป.พังงา กรรมการตัดสินชุดที่ 5
130 นายสมชาย มณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดร่มเมือง สพป.พัทลุง เขต 1 ประธานกรรมการตัดสินชุดที่ 6
131 นางนวลใย สุทธิพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเคียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการตัดสินชุดที่ 6
132 นายรัตน์ธนชัช เลื่อนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตาแย้ม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการตัดสินชุดที่ 6
133 นายประจวบ หนูเลี่ยง รองผู้อำนวยการ สพป.พัทลุง เขต 1 ประธานกรรมการตัดสินชุดที่ 7
134 นายวิรัช ชูสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนระโนด สพม.เขต 16 กรรมการตัดสินชุดที่ 8
135 นายบุญเลิศ วีระพรกานต์ ข้าราชการบำนาญ กรรมการตัดสินชุดที่ 8
136 นายสนอง ศรีเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ขรี สพป.พัทลุง เขต 2 ประธานกรรมการตัดสินชุดที่ 9
137 นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา สพม.เขต 12 กรรมการตัดสินชุดที่ 9
138 นายจิรัฎฐ์ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ สพม.เขต 12 กรรมการตัดสินชุดที่ 9
139 นางจำเริญสุข ภู่ดอก นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการตัดสินชุดที่ 7
140 นางอรนุช เสียงดัง ผู้อำนวยการโรงเรียนผังปาล์ม 1 สพป.สตูล กรรมการตัดสินชุดที่ 7
141 นายจินดา แสงขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาโอ่ปิปผลิกประชาสรรค์ สพป.พัทลุง เขต 1 ประธานกรรมการตัดสินชุดที่ 8
142 นายสิทธิชัย เดชาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกมะขาม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประธานกรรมการตัดสินชุดที่ 10
143 นางสาวธัญชนก ฤทธิมาส ศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการตัดสินชุดที่ 10
144 นางรำพึง ขุนจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลคลองท่อม สพป.กระบี่ กรรมการตัดสินชุดที่ 10
145 นายเกียรติโญธิณล์ เจริญผล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านสวน (คงวิทยาคาร) สพป.พัทลุง เขต 1 ประธานกรรมการตัดสินชุดที่ 11
146 นายแสนสุข ชัยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 กรรมการตัดสินชุดที่ 11
147 นางวิยะดา ไกรสร ศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการตัดสินชุดที่ 11
148 นางสาวอมรรัตน์ พนัสนาชี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงลัด สพป.ชุมพร เขต 1 ประธานกรรมการตัดสินชุดที่ 12
149 นายจำรัส สุขเล็ก ศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการตัดสินชุดที่ 12
150 นางเกศรา ศรีวิจิตร ครูโรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 กรรมการตัดสินชุดที่ 12
151 นางอาภรณ์ อ่อนคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะปราง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประธานกรรมการตัดสินชุดที่ 13
152 นายอาจินต์ ขุนฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกุย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการตัดสินชุดที่ 13
153 นายไพโรจน์ แก้วเกื้อ ครูโรงเรียนวัดพิกุลทอง สพป.พัทลุง เขต 1 กรรมการตัดสินชุดที่ 13
154 นางวันเพ็ญ ชูโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมังคลาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประธานกรรมการตัดสินชุดที่ 14
155 นางสุพิชา เนตรวรนันท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการตัดสินชุดที่ 14
156 นางสุพิทยา แก้วมณี ครูโรงเรียนวัดประชาวงศาราม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการตัดสินชุดที่ 14
157 นางวาสนา คชไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรงาม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประธานกรรมการตัดสินชุดที่ 15
158 นางพุทธชาติ ทวี ศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการตัดสินชุดที่ 15
159 นางศรีบุญญา ย่องบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประดู่ทอง สพป.พัทลุง เขต 1 กรรมการตัดสินชุดที่ 15
160 นางธรินทร์รัษฎิ์ ทองสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเร็จ สพป.ตรัง เขต 1 ประธานกรรมการตัดสินชุดที่ 16
161 นางสาวสุภาพร อินบุญนะ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการตัดสินชุดที่ 16
162 นางสุรัสวดี มณี ครูโรงเรียนทุ่งสง สพม.เขต 12 กรรมการตัดสินชุดที่ 16
163 นายสุธีรุจ อุปถัมภ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ สพม.เขต 12 ประธานกรรมการตัดสินชุดที่ 17
164 นายฐิตารีย์ บ้างสกุลวิรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการตัดสินชุดที่ 17
165 นางสาวกันญาพร สังข์ทอง ครูโรงเรียนบ้านเขาพระ สพป.สงขลา เขต 2 กรรมการตัดสินชุดที่ 17
166 นายสันต์ติ เกราะแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำรอบ (ลานสกา) สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ประธานกรรมการตัดสินชุดที่ 18
167 นางพรรณี อินทรปาน ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สพม.เขต12 กรรมการตัดสินชุดที่ 18
168 นางสุนารีย์ พันธุเมฆ ครูโรงเรียนบ้านแว้ง สพป.นราธิวาส เขต 2 กรรมการตัดสินชุดที่ 18
169 นายนัฐพล เพ็งเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ประธานกรรมการตัดสินชุดที่ 19
170 นางสาวศุภมาศ คงคาช่วย ศึกษานิเทศก์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการตัดสินชุดที่ 19
171 นางทิพวรรณ จันดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางดี สพป.ตรัง เขต 2 กรรมการตัดสินชุดที่ 19
172 นายสมควร จันทรวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล) สพป.สงขลา เขต 3 ประธานกรรมการตัดสินชุดที่ 20
173 นายมนตรี อารีราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคู สพป.ภูเก็ต กรรมการตัดสินชุดที่ 20
174 นางอรอุมา สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 54 สพป.พังงา กรรมการตัดสินชุดที่ 20
175 นายสมหมาย สุดถนอม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำนาว สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประธานกรรมการตัดสินชุดที่ 21
176 นางสาวมยุเรศ ตรีเภรี ครูโรงเรียนวิทยาลัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สพม.เขต 12 กรรมการตัดสินชุดที่ 21
177 นางจอมขวัญ นครไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาปง สพป.กระบี่ กรรมการตัดสินชุดที่ 21
178 นายสุภาพ เต็มรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพนัง สพม.เขต 12 ประธานกรรมการตัดสินชุดที่ 22
179 นางภัคนันท์ สุวรรณรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 12 กรรมการตัดสินชุดที่ 22
180 ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป.ภูเก็ต กรรมการตัดสินชุดที่ 22
181 นายเอกวัส มากสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเสม็ด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประธานกรรมการตัดสินชุดที่ 23
182 นางปิยกมล พูลเสน ศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการตัดสินชุดที่ 23
183 นางรอฮนา แก้วสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละมุ สพป.ชุมพร เขต 1 กรรมการตัดสินชุดที่ 23
184 นางนันทนัช ศิริแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ ประธานกรรมการตัดสินชุดที่ 24
185 นางวิไลวรรณ เลี้ยงสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 2 กรรมการตัดสินชุดที่ 24
186 นางสุวิมล พิชัยรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านนาตาแย้ม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการตัดสินชุดที่ 24
187 นางกรุณา โชติวัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายคณะกรรมการกลาง
188 นายสมชาติ ไกรแก้ว รองผู้อำนวยการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
189 นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
190 ว่าที่ร้อยโท สุเวศ กลับศรี รองผู้อำนวยการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
191 นายมังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รองผู้อำนวยการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
192 นายสุวิทย์ ใจห้าว รองผู้อำนวยการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
193 นายสมชาติ ไกรแก้ว รองผู้อำนวยการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
194 นายโกศล มณีชัย นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
195 นายพิชัย อิ่มด้วง นักทรัพยาการบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
196 นางมัลลิกา คงเกตุ นักทรัพยาการบุคคลชำนาญการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
197 นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
198 ว่าที่ ร.ท.สุเวศ กลับศรี รองผู้อำนวยการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการการตัดสินการประกวด
199 ว่าที่ร้อยโทสุเวศ กลับศรี รองผู้อำนวยการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการการตัดสินการประกวด
200 นายโกศล มณีชัย นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
201 นายสุนันท์ กลับขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสง สพม. เขต 12 ประธานกรรมการฝ่ายประสานงาน
202 นายไพฑูรย์ สุวรรณน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังหีบ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายประสานงาน
203 นายจิรัฏฐ์ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ สพม.เขต12 กรรมการฝ่ายประสานงาน
204 นางรัตนา ทรงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขากลาย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายประสานงาน
205 นายรัตน์ธนชัช เลื่อนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตาแย้ม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายประสานงาน
206 นางสุรัติสินี กุลเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อมอง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายประสานงาน
207 นางสาวสิรินารถ แว่วสง่า ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคงคาเจริญ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายประสานงาน
208 นายชรินทร์ สมทรง รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสง สพม. เขต 12 กรรมการฝ่ายประสานงาน
209 นางมัลลิกา คงเกตุ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายประสานงาน
210 นางทิพย์วรรณ์ พัลวรรณ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประสานงาน
211 นายพิชัย อิ่มด้วง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายรับเอกสารผลงานและตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
212 นายอติคมฉ์ นาคฤทธิ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายรับเอกสารผลงานและตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
213 นางพรทิพย์ รัตนบุรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายรับเอกสารผลงานและตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
214 นายปริวัติ รัตนบุรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายรับเอกสารผลงานและตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
215 นางปฐมาวดี ใจกระจ่าง ธุรการโรงเรียนวัดควนชม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายรับเอกสารผลงานและตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
216 นางสาวสุนันทา ชนาชน ธุรการโรงเรียนบ้านหนองท่อม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายรับเอกสารผลงานและตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
217 นางสาววิรินณา พลศร ธุรการโรงเรียนวัดเขาโร สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายรับเอกสารผลงานและตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
218 นายวรวุฒิ ช่วยเกิด ธุรการโรงเรียนบ้านนาพรุ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายรับเอกสารผลงานและตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
219 นางเอสรา รัตนกระจ่าง ธุรการโรงเรียนบ้านหน้าเขา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายรับเอกสารผลงานและตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
220 นายณัฐพล หอมหวล ธุรการโรงเรียนวัดคงคาเจริญ กรรมการฝ่ายรับเอกสารผลงานและตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
221 นางสาวชลิดา เพชรส่งศรี ธุรการโรงเรียนบ้านคอกช้าง กรรมการฝ่ายรับเอกสารผลงานและตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
222 นางจำเริญสุข ภู่ดอก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายรับเอกสารผลงานและตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
223 นางมัลลิกา คงเกตุ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับเอกสารผลงานและตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
224 นายอภิสิทธิ์ นิระโส เจ้าหน้าที่เทคนิคคอมพิวเตอร์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรับเอกสารผลงานและตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
225 นายสุวิทย์ ใจห้าว รองผู้อำนวยการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ
226 นายสุชาติพงษ์ ทรงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 รองประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ
227 นายสมหมาย สุดถนอม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำนาว สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ
228 นางเจรียงพร เขียวน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเกิดผล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ
229 นางสาวสิรินารถ แววสง่า ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคงคาเจริญ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ
230 นางสาวสุพัตรา จินดาวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมเผด็จ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ
231 นายขจรศักดิ์ เขียวน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเต่า สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ
232 นายจงศักดิ์ มาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ
233 นางพัชรี พลรัฐธนาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ
234 นางอาภรณ์ อ่อนคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะปราง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ
235 นางโฉมยงค์ สุขอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะยวน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ
236 นายมงคล ช่องลมกรด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งส้าน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ
237 นายเจน แป้นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาว สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ
238 นายพิพัฒน์ พลเกษตร ผู้อำนวยการโรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ
239 นางอรชร ดำประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเส สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ
240 นายกันตพงศ์ คงหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ
241 นางสาวธิดารัตน์ จิตสำรวย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ
242 นายสนธญา ทรงทอง ครูโรงเรียนวัดก้างปลา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ
243 นางสาวจุฑามาศ จันทร์ชุม ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ
244 นางสาวจิราภรณ์ หอมประสิทธิ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ
245 นางสาวอัจฉรา คงนคร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ
246 นางสาวอริสา ล่องจ๋า ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ
247 นางสาวกิ่งนภา เมืองจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านนิคมวังหิน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ
248 นายพิชัย อิ่มด้วง นักทรัพยากรบุคคล ชพ. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการและเลขานุการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ
249 นางมัลลิกา คงเกตุ นักทรัพยากรบุคคล ชก. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ
250 นายมังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รองผู้อำนวยการ สพป.นครศรีธรรมราข เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายทะเบียนวางระบบ Online
251 นายประเสริฐ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายทะเบียนวางระบบ Online
252 นายเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองท่อม รองประธานกรรมการฝ่ายทะเบียนวางระบบ Online
253 นายวิทยา หอมเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดก้างปลา กรรมการฝ่ายทะเบียนวางระบบ Online
254 นางณภัค อินทร์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายทะเบียนวางระบบ Online
255 นางสาคร เปาะทอง ครูโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม กรรมการฝ่ายทะเบียนวางระบบ Online
256 นางอมรรัตน์ พิกุลทอง ครูโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม กรรมการฝ่ายทะเบียนวางระบบ Online
257 นางสาวศิวพร จริตงาม ครูโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม กรรมการฝ่ายทะเบียนวางระบบ Online
258 นางสาวภัทรขวัญ กลับขันธ์ ครูโรงเรียนบางขันวิทยา กรรมการฝ่ายทะเบียนวางระบบ Online
259 นายกำพล ชุ่มจันทร์ ครูโรงเรียนศรียาภัย กรรมการฝ่ายทะเบียนวางระบบ Online
260 นายจิระศักดิ์ เพชรทอง ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง กรรมการฝ่ายทะเบียนวางระบบ Online
261 นางสาวสาลินี บุญทรง ครูโรงเรียนชุมชนวัดสำโรง กรรมการฝ่ายทะเบียนวางระบบ Online
262 นายณัฐพงศ์ รัตนพันธุ์ ครูโรงเรียนพัทลุง สพม.เขต 12 กรรมการฝ่ายทะเบียนวางระบบ Online
263 นายภาณุพันธ์ พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ กรรมการฝ่ายทะเบียนวางระบบ Online
264 นายพงษ์พิพัฒน์ บุญสิทธิ์ ครูโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา กรรมการฝ่ายทะเบียนวางระบบ Online
265 นายณรงค์ศักดิ์ ดำเกลี้ยง ครูโรงเรียนบ้านหนองท่อม กรรมการฝ่ายทะเบียนวางระบบ Online
266 นางปฐมาวดี ใจกระจ่าง ธุรการ โรงเรียนวัดควนชม กรรมการฝ่ายทะเบียนวางระบบ Online
267 นางสาวสุนันทา ชนาชน ่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองท่อม กรรมการฝ่ายทะเบียนวางระบบ Online
268 นางสาววิรินณา พลศร ธุรการโรงเรียนวัดเขาโร กรรมการฝ่ายทะเบียนวางระบบ Online
269 นางสาวสายสุณี ทองแท้ ธุรการโรงเรียนบ้านพูน กรรมการฝ่ายทะเบียนวางระบบ Online
270 นายวรวุฒิ ช่วยเกิด ธุรการโรงเรียนบ้านนาพรุ กรรมการฝ่ายทะเบียนวางระบบ Online
271 นางเอสรา รัตนกระจ่าง ธุรการโรงเรียนบ้านหน้าเขา กรรมการฝ่ายทะเบียนวางระบบ Online
272 นายณัฐพล หอมหวล ธุรการโรงเรียนวัดคงคาเจริญ กรรมการฝ่ายทะเบียนวางระบบ Online
273 นางสาวนันทินี มณีชัย ธุรการโรงเรียนวัดมะปรางงาม กรรมการฝ่ายทะเบียนวางระบบ Online
274 นางสาวจันทร์จิรา อยู่พัฒน์ ธรุการโรงเรียนชุมชนวัดสำโรง กรรมการฝ่ายทะเบียนวางระบบ Online
275 นางสาวชลิดา เพชรส่งศรี ธุรการโรงเรียนบ้านคอกช้าง กรรมการฝ่ายทะเบียนวางระบบ Online
276 นางสาวชนิดา ธานีรัตนานนท์ ธุรการโรงเรียนมหาราช ๓ กรรมการฝ่ายทะเบียนวางระบบ Online
277 นางสุนิสา เพียรดี เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการฝ่ายทะเบียนวางระบบ Online
278 นางดรุณี ชูกรณ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการฝ่ายทะเบียนวางระบบ Online
279 นางวารินดา จู้ห้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพัทยาคม กรรมการฝ่ายทะเบียนวางระบบ Online
280 นางนัทธภัทร์ พิถยพิโลน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายทะเบียนวางระบบ Online
281 นางมัลลิกา คงเกตุ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายทะเบียนวางระบบ Online
282 นายอภิสิทธิ์ นิระโส เจ้าหน้าที่เทคนิคคอมพิวเตอร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายทะเบียนวางระบบ Online
283 นางสาวสุฎารัตน์ เกษา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
284 นางวิภาวี ด้วงฉีด นักจัดการทั่วไปชำนาญการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
285 นายสถิต เพิ่มพูน พนักงานขับรถยนต์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
286 นายนุกูล รัตนพันธ์ พนักงานขับรถยนต์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
287 นายสมศักดิ์ รัตนบุรี พนักงานขับรถยนต์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
288 นายเกรียงศักดิ์ มีแย้ม พนักงานขับรถยนต์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
289 นายสุวิทย์ จัตุรงค์ พนักงานขับรถยนต์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
290 นางพิมพา พลจรัส เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายยานพาหนะ
291 นายสุเทพ วชิรวรรณ พนักงานขับรถยนต์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายยานพาหนะ
292 นางมัลลิกา คงเกตุ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสรุปผลและรายงานผล
293 นายอภิสิทธิ์ นิระโส เจ้าหน้าที่เทคนิคคอมพิวเตอร์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสรุปผลและรายงานผล
294 นางสายพิน เพชรศรีเงิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายสรุปผลและรายงานผล
295 นางสาวปรีดา จำนงจิต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายสรุปผลและรายงานผล
296 นางปิยกมล พูลเสน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายสรุปผลและรายงานผล
297 นางพุทธชาติ ทวี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายสรุปผลและรายงานผล
298 นางกาญจนา จิตรสำรวย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายสรุปผลและรายงานผล
299 นางอรอนงค์ พรหมวิหาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายสรุปผลและรายงานผล
300 นางบำเพ็ญ หนูกลับ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายสรุปผลและรายงานผล
301 นางสุพิชฌาย์ ไกรนรา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายสรุปผลและรายงานผล
302 นางกรุณา โชติวัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายสรุปผลและรายงานผล
303 นายนิติธร ปิลวาสน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายสรุปผลและรายงานผล
304 นางอโนมา นัสฐาน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายสรุปผลและรายงานผล
305 ว่าที่ร้อยโท สุเวศ กลับศรี รองผู้อำนวยการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายสรุปผลและรายงานผล
306 นายพิชัย อิ่มด้วง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายสรุปผลและรายงานผล
307 ว่าที่ร้อยโท สุเวศ กลับศรี รองผู้อำนวยการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายคณะกรรมการกลาง
308 นายวิจัย ไกรสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายคณะกรรมการกลาง
309 นายสุนันท์ กลับขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสง สพม. เขต 12 กรรมการฝ่ายคณะกรรมการกลาง
310 นายประเสริฐ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม สพม. เขต 12 กรรมการฝ่ายคณะกรรมการกลาง
311 นายจิรัฏฐ์ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ สพม. เขต 12 กรรมการฝ่ายคณะกรรมการกลาง
312 นางสายพิน เพชรศรีเงิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต กรรมการฝ่ายคณะกรรมการกลาง
313 นางสาวปรีดา จำนงจิต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายคณะกรรมการกลาง
314 นายถาวร ปลอดชูแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายคณะกรรมการกลาง
315 นางปิยกมล พูลเสน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายคณะกรรมการกลาง
316 นางพุทธชาติ ทวี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายคณะกรรมการกลาง
317 นายจำรัส สุขเล็ก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายคณะกรรมการกลาง
318 นายนิติธร ปิลวาสน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายคณะกรรมการกลาง
319 นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการฝ่ายคณะกรรมการกลาง
320 นางสาวเดือนดารา ศรีอนุรักษ์ ครูโรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 กรรมการฝ่ายคณะกรรมการกลาง
321 นางสาวสุนัฎฐา เจริญผล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายคณะกรรมการกลาง
322 นายสุบรรณ์ เกราะแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม. เขต 12 กรรมการฝ่ายคณะกรรมการกลาง
323 นายฐิตารีย์ บ้างสกุลวิวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการฝ่ายคณะกรรมการกลาง
324 นางปรียา สงค์ประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการฝ่ายคณะกรรมการกลาง
325 นางยุพิน หนูในน้ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายคณะกรรมการกลาง
326 นางประชุมพร ไศลแก้ว นักทรัพยาการบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายคณะกรรมการกลาง
327 นางกมลทิพย์ สินยัง ศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายคณะกรรมการกลาง
328 นายสุรินทร์ กลับผดุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาพรุ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เลขานุการการตัดสินการประกวด ชุดที่ 1
329 นางนิสายชล หนูนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังธน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เลขานุการการตัดสินการประกวด ชุดที่ 2
330 นายพิทยา สังขะเลขา ผู้อำนวยการโรงเรียนไสใหญ่ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เลขานุการการตัดสินการประกวด ชุดที่ 3
331 นายกฤษปการ เพียรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพูน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เลขานุการการตัดสินการประกวด ชุดที่ 4
332 นายเสาวพจน์ รัตนบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนประ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เลขานุการการตัดสินการประกวด ชุดที่ 5
333 นางสาววัชรีย์ หนูสมแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เลขานุการการตัดสินการประกวด ชุดที่ 6
334 นายกิตติภพ ชุมคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่มุสลิม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เลขานุการการตัดสินการประกวด ชุดที่ 7
335 นายสุทิน บุษบา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เลขานุการการตัดสินการประกวด ชุดที่ 8
336 นายอาวุธ รักษาชล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองจัง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เลขานุการการตัดสินการประกวด ชุดที่ 9
337 นายธีระพงศ์ รอดอุปการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากน้ำ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เลขานุการการตัดสินการประกวด ชุดที่ 10
338 นางสาวสุภานี บวรศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสยาสน์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เลขานุการการตัดสินการประกวด ชุดที่ 11
339 นางสาวเสาวรักษ์ ไชยศร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรี สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เลขานุการการตัดสินการประกวด ชุดที่ 12
340 นางปนัสยา ชัยรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ตชด.บ้านไร่ยาว สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เลขานุการการตัดสินการประกวด ชุดที่ 13
341 นายโกวิทย์ เอียดเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาวง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เลขานุการการตัดสินการประกวด ชุดที่ 14
342 นางสุมลฑา อินทรฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตำเสา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เลขานุการการตัดสินการประกวด ชุดที่ 15
343 นางสาวสุนิศา ภักดิ์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนิคมวังหิน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เลขานุการการตัดสินการประกวด ชุดที่ 16
344 นายจินดา อักษรนำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากแพรก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เลขานุการการตัดสินการประกวด ชุดที่ 17
345 นางสุพัตรา กาญจนโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองโอม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เลขานุการการตัดสินการประกวด ชุดที่ 18
346 นางสาวสุพิชฌาย์ ทองเนื้อห้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก่องาม เลขานุการการตัดสินการประกวด ชุดที่ 19
347 นางอรอุมา ไกรสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกรวด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เลขานุการการตัดสินการประกวด ชุดที่ 20
348 นางศุภกัญญารัตน์ บุญรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำตก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เลขานุการการตัดสินการประกวด ชุดที่ 21
349 นางสาวอัจฉรา ส้มเขียวหวาน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนสูง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เลขานุการการตัดสินการประกวด ชุดที่ 22
350 นางสาวธิดารัตน์ จิตสำรวย ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เลขานุการการตัดสินการประกวด ชุดที่ 23
351 นายพิพัฒน์ พลเกษตร ผู้อำนวยการโรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เลขานุการการตัดสินการประกวด ชุดที่ 24
352 นางสุรัติสินี กุลเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อมอง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายเลขานุการการตัดสินการประกวด