สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.สงขลา เขต 1

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
วันที่ 18 - 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง โรงเรียนบ้านหน้าทอง สพป.สงขลา เขต 1
2 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง โรงเรียนวิเชียรชม สพป.สงขลา เขต 1
3 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสาวสาริณี หมัดอะดัม โรงเรียนบ้านหน้าทอง สพป.สงขลา เขต 1
4 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางกมลาศน์ ศรประสิทธิ์ โรงเรียนวิเชียรชม สพป.สงขลา เขต 1
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นางสุมณฑา ทายุโก โรงเรียนวิเชียรชม สพป.สงขลา เขต 1
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางสาวดวงกมล ดำเพชร โรงเรียนวัดปะโอ สพป.สงขลา เขต 1
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางกุศล รัตนพันธ์ โรงเรียนวัดโตนดด้วน สพป.สงขลา เขต 1
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางปริญญาพร เมืองรักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม สพป.สงขลา เขต 1
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวอริสรา แก้วภิบาล โรงเรียนวัดประเจียก สพป.สงขลา เขต 1
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางปานนุช เรืองโรจน์ โรงเรียนวัดประเจียก สพป.สงขลา เขต 1
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวนวพร กลิ่นหวล โรงเรียนวัดประเจียก สพป.สงขลา เขต 1
12 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางวรียา อีสเฮาะ โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์ สพป.สงขลา เขต 1
13 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสุปรียา สังขวรรโณ โรงเรียนวัดผาสุกาวาส สพป.สงขลา เขต 1
14 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายไพฑูรย์ ทองมณี โรงเรียนวัดปะโอ สพป.สงขลา เขต 1
15 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางศรีวรรณ คูนิอาจ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๗ สพป.สงขลา เขต 1
16 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางเบญญภัทณ์ เมืองแคล้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน สพป.สงขลา เขต 1
17 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ว่าที่ร้อยตรีอรรถพล เมืองทอง โรงเรียนวัดปะโอ สพป.สงขลา เขต 1
18 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นายสิทธิชัย สังข์ทอง โรงเรียนวัดประเจียก สพป.สงขลา เขต 1
19 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นายจำเริญ แก้วสวัสดิ์ โรงเรียนวัดประเจียก สพป.สงขลา เขต 1
20 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางจำเนียร ถนัดอักษร โรงเรียนวัดประเจียก สพป.สงขลา เขต 1
21 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง โรงเรียนวัดประเจียก สพป.สงขลา เขต 1
22 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายสีหนาท โชตยาสีหนาท โรงเรียนวัดประเจียก สพป.สงขลา เขต 1
23 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวภัทราวรรณ ทองอยู่ โรงเรียนวัดประเจียก สพป.สงขลา เขต 1
24 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวจิตรา โภชนกิจ โรงเรียนวัดท่าหิน สพป.สงขลา เขต 1
25 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสาวนิรมล พริกเป็นจะ โรงเรียนวัดประเจียก สพป.สงขลา เขต 1