สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง)

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
วันที่ 18 - 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นายอรรถชัย มีสุข โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม.เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง)
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายเฉลิม จันทร์พงศ์ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม สพม.เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง)
3 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายปัญญา หัตถิ โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม.เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง)
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางลักขณา พรมพัตร โรงเรียนกระบุรีวิทยา สพม.เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง)
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางพรพิมล คำนวณศิลป์ โรงเรียนสตรีระนอง สพม.เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง)
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสุดารัตน์ เนาว์สุวรรณ โรงเรียนสตรีระนอง สพม.เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง)
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวกัญญาลภัส ธีรพิทยานนท์ โรงเรียนสตรีระนอง สพม.เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง)
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสาวงามชื่น รัตนชัย โรงเรียนกะปงพิทยาคม สพม.เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง)
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางนภัสกร สังข์สี โรงเรียนสตรีระนอง สพม.เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง)
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายวรวิทย์ จันทร์ฝาก โรงเรียนสตรีระนอง สพม.เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง)
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวนิสา พันละภะ โรงเรียสตรีภูเก็ต สพม.เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง)
12 ลูกจ้างยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชนะเลิศเหรียญทอง นายศักดิ์เกษม จันคำ สพม.เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง)