สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.นราธิวาส เขต 3

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
วันที่ 18 - 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นางสาวนิดา นิหลง โรงเรียนบ้านบาโงสะโต สพป.นราธิวาส เขต 3
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ นายอาสะฮา เจ๊ะแว โรงเรียนบ้านมะรือโบออก มิตรภาพที่ 199 สพป.นราธิวาส เขต 3
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ นางสารีปะห์ อุสมาน โรงเรียนบ้านมะรือโบออก มิตรภาพที่ 199 สพป.นราธิวาส เขต 3
4 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด โรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง มิตรภาพที่ 128 สพป.นราธิวาส เขต 3
5 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ นางรูซรีนา ปาแนแจกะ สพป.นราธิวาส เขต 3
6 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นายซากี สะมะแอ โรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง มิตรภาพที่ 128 สพป.นราธิวาส เขต 3
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ นางอุไบด๊ะ มะมิง โรงเรียนบ้านดุซงยอ สพป.นราธิวาส เขต 3
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางฮายาตี หะยีเจ๊ะหะ โรงเรียนบ้านยานิง สพป.นราธิวาส เขต 3
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางนูรีซา บินหมักหนี โรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง มิตรภาพที่ 128 สพป.นราธิวาส เขต 3
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ นายอดิลัน เพชรนวล โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง สพป.นราธิวาส เขต 3
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางรสนี นิทัศน์นวเดชากุล โรงเรียนบ้านยานิง สพป.นราธิวาส เขต 3
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ นางสาวไทรตน บือราเง โรงเรียนบ้านยานิง สพป.นราธิวาส เขต 3
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวยามีละห์ สุกี โรงเรียนอนุบาลระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางกาลาโสม เปาะแม โรงเรียนบ้านยานิง สพป.นราธิวาส เขต 3
15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางฮาซือนะ สะมะแอ โรงเรียนบ้านโคก สพป.นราธิวาส เขต 3
16 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ นางสาวรอฮานา แวปามะ โรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง มิตรภาพที่ 128 สพป.นราธิวาส เขต 3
17 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวซีตีคอรีฟาร์ แวอาลี สพป.นราธิวาส เขต 3
18 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นางแวไอซะห์ นิมะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออก มิตรภาพที่ 199 สพป.นราธิวาส เขต 3
19 ศึกษานิเทศก์ต้นแบบยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางรูซรีนา ปาแนแจกะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นราธิวาส เขต 3
20 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 สพป.นราธิวาส เขต 3
21 สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ สพป.นราธิวาส เขต 3
22 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางซากีนา แวยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออก มิตรภาพที่ 199 สพป.นราธิวาส เขต 3
23 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นางสาวไลลา เจ๊ะซู โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ สพป.นราธิวาส เขต 3
24 สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง โรงเรียนบ้านมะรือโบออก มิตรภาพที่ 199 สพป.นราธิวาส เขต 3
25 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นางนูรีฮาน หะยีสาแล๊ะ โรงเรียนบ้านตาโงะ สพป.นราธิวาส เขต 3
26 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นายซุกิฟลีย์ กะนา โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ สพป.นราธิวาส เขต 3