ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
วันที่ 18 - 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 106
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางณัชชา บุญสิรินา โรงเรียนบ้านโคกพยอม สพป.สงขลา เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางวรียา อีสเฮาะ โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์ สพป.สงขลา เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางรัตนา ดำทองเสน โรงเรียนบ้านบาโงย สพป.ยะลา เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวปาณิสรา สารรักษ์ โรงเรียนวัดโคกแย้ม สพป.พัทลุง เขต 1 เหรียญทอง
5 นายสิทธิพล ลีแสน โรงเรียนบ้านท้องนายปาน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เหรียญทอง
6 นางสาวภัตราภรณ์ คงทรัพย์ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เหรียญทอง
7 ว่าที่ร้อยตรีชนัตพร วงศ์ทิม โรงเรียนวัดหลวงครู สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 เหรียญทอง
8 นางสาวมยุรี แก้วภู่ โรงเรียนบ้านเหนือ สพป.กระบี่ เหรียญเงิน
9 นายประยุทธ จีนเมือง โรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เหรียญเงิน
10 นางน้ำอ้อย ชูช่วย โรงเรียนบ้านเกาะนาคา สพป.ภูเก็ต เหรียญเงิน
11 นายสุวิทย์ ฤทธิ์เสนี โรงเรียนวัดวารีวง สพป.ตรัง เขต 2 เหรียญเงิน