ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
วันที่ 18 - 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 107
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสุปรียา สังขวรรโณ โรงเรียนวัดผาสุกาวาส สพป.สงขลา เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสราลี แก้วพิจิตร โรงเรียนวัดหรังแคบ สพป.พัทลุง เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายธรรมทัศน์ เริกประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านกลาง สพป.ชุมพร เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวชฎาพร เสนเผือก โรงเรียนบ้านม่วง สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง
5 นายวิสุทธิ์ ชายภักตร์ โรงเรียนบ้านสามแยก สพป.ตรัง เขต 1 เหรียญทอง
6 นายลุกมัน สามะเหง โรงเรียนบ้านกือแล สพป.ยะลา เขต 1 เหรียญทอง
7 นางจิราภา วัจนพิสิฐ โรงเรียนบ้านซา สพป.ตรัง เขต 2 เหรียญทอง
8 นางรัตนา ทรงทอง โรงเรียนวัดเขากลาย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เหรียญทอง