ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
วันที่ 18 - 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 109
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายสุชาติพงษ์ ทรงทอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์6 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางกัลยา อินปาน โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด สพป.พัทลุง เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายวิโรจน์ ทองถึง โรงเรียนบ้านเกาะเต่า สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวณัฐวดี กรแก้ว โรงเรียนบ้านเขาบ่อ สพป.ชุมพร เขต 1 เหรียญทอง
5 นายดนัยนันท์ ขุนสาเร๊ะ โรงเรียนบ้านหนองหมอ สพป.ตรัง เขต 2 เหรียญทอง
6 นางสุมน ไชยเสนีย์ โรงเรียนบ้านควนปริง สพป.ตรัง เขต 1 เหรียญทอง
7 นางศรีวรรณ คูนิอาจ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๗ สพป.สงขลา เขต 1 เหรียญทอง
8 นางศุภนิตย์ คงสังข์แก้ว โรงเรียนบ้านห้วยมุด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เหรียญทอง
9 นางประภา อัครพงศ์พันธุ์ โรงเรียนวัดหูแร่ สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญเงิน
10 นางน้ำทิพย์ ม่วงปลอด โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80 (วังปริงเพ็ชรไพศาล) สพป.สงขลา เขต 3 เหรียญเงิน
11 นายซากี สะมะแอ โรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง มิตรภาพที่ 128 สพป.นราธิวาส เขต 3 เหรียญเงิน
12 นางสาวพัทธ์ธีรา อุตตราช โรงเรียนบ้านบางเบน สพป.ระนอง เหรียญเงิน
13 นายกนกศักดิ์ ช่วยยิ้ม โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เหรียญเงิน