ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
วันที่ 18 - 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 136
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางพรลดา แก้วพิทักษ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม.เขต 13 (ตรัง กระบี่) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวดาราวรรณ หนูแก้ว โรงเรียนบ้านบางตะเภา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางธิดารัตน์ หมีนปาน โรงเรียนกงหราพิชากร สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง) เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวกมลวรรณ ปานเมือง โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร สพม.เขต 11 (สุราษฎร์ธานี ชุมพร) เหรียญเงิน
5 นางสาวนุชนารถ สหวิริยะสิน โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ สพป.สงขลา เขต 2 เข้าร่วมประกวด