ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
วันที่ 18 - 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 040
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวณศิภัสร์ อมรอักษรสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป.ระนอง ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางชุติมา หนูพรหม โรงเรียนบ้านทุ่งนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สพป.ตรัง เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวจันทิมา ชัยชนะโชค โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 ว่าที่ร้อยตรีณัฐวดี วรรณเวช โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เหรียญเงิน
5 นางสาวจุฑาดา เครือหงส์ โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ สพป.ชุมพร เขต 2 เข้าร่วมประกวด
6 นางสาวภัคควลัญชญ์ โกบสันเทียะ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต สพป.ชุมพร เขต 1 เข้าร่วมประกวด
7 นางสาวนภสร มีวัฒนะ โรงเรียนบ้านคลองโร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เข้าร่วมประกวด
8 นางสาวนิดา นิหลง โรงเรียนบ้านบาโงสะโต สพป.นราธิวาส เขต 3 เข้าร่วมประกวด
9 นางสาวนวพร นรสิทธิ์พิทักษ์ โรงเรียนบ้านนินนิมิต สพป.สงขลา เขต 2