ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
วันที่ 18 - 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 042
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายนรากร มีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางจุฑารัตน์ โสภณพลศาล โรงเรียนวัดควนวิเศษ สพป.ตรัง เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวจินดาพร เรืองรักษ์ โรงเรียนวัดสถิตโพธาราม สพป.กระบี่ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวสุไวย๊ะ วาเหตโดย โรงเรียนบ้านไร่ สพป.สตูล เหรียญเงิน
5 นางเพลินพิศ พรหมปลอด โรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) สพป.พัทลุง เขต 2 เหรียญเงิน
6 นางอารมณ์ แก้วเซ่ง โรงเรียนบ้านวังเต่า สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เหรียญเงิน
7 นางสุมณฑา ทายุโก โรงเรียนวิเชียรชม สพป.สงขลา เขต 1 เข้าร่วมประกวด
8 นางสาวสิริรัตน์ ไชยดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป.ระนอง เข้าร่วมประกวด
9 นางจารีรัตน์ ทองจีน โรงเรียนท่าหมอไชย สพป.สงขลา เขต 2 เข้าร่วมประกวด