ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
วันที่ 18 - 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 043
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางวราพร ศรีพนมยม โรงเรียนประชานิคม 4 สพป.ชุมพร เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางฐิตินันท์ คงสมุทร โรงเรียนบ้านแหลมไทร สพป.ตรัง เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวดวงกมล ดำเพชร โรงเรียนวัดปะโอ สพป.สงขลา เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางพรสวรรค์ สุขพรหม โรงเรียนบ้านวังพา สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง
5 นางอาทิตยา ทองขาวบัว โรงเรียนบ้านส้อง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เหรียญทอง
6 นางสาวสมศรี นวลหนู โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป.ระนอง เหรียญเงิน
7 นางสาวพวงรัชต์ เพชรา โรงเรียนบ้านวังเต่า สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เหรียญเงิน
8 นางกาญจนา แสงหิรัญ โรงเรียนวัดควนวิเศษ สพป.ตรัง เขต 1 เหรียญเงิน