เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับภาคใต้ การศึกษาพิเศษ
วันที่ 18 - 20 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่ปรึกษา  
2 นางยุภา แซ่ลิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่ปรึกษา  
3 นายธนนท์ วีรธนนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่ปรึกษา  
4 นายศักดิ์ชัย สุวรรณคช ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ คณะกรรมการอำนวยการ  
5 นายสุรัตน์ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการอำนวยการ  
6 นายสุรัตน์ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการอำนวยการ  
7 นายวีระชาติ นรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๒ จังหวัดยะลา คณะกรรมการอำนวยการ  
8 นายไพโรจน์ ศรีนิล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการอำนวยการ  
9 นายสุพล บุญธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการอำนวยการ  
10 นายบัญชา เกตุแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง คณะกรรมการอำนวยการ  
11 นายนพดล มนตรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการอำนวยการ  
12 นายวิสัน สุคะมะโน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง คณะกรรมการอำนวยการ  
13 นายสุทัศน์ พานุรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ  
14 นายปรัชวิญณ์ ไพโรจน์บวร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชุมพร คณะกรรมการอำนวยการ  
15 นางเดือนวดี เสนชู ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพังงา คณะกรรมการอำนวยการ  
16 นางวนิดา สุรบรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ  
17 นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการอำนวยการ  
18 นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการอำนวยการ  
19 นายสุบิน เล่งเจ๊ะ ครูชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล คณะกรรมการอำนวยการ  
20 นางฐิติมณฑ์ ฐิติไวฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการอำนวยการ  
21 นายเกษมสุข พสุนธราธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะกรรมการอำนวยการ  
22 นางเสมอจิต ชูหอยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและ การเคลื่อนไหวจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ  
23 นางสุจิตรา เจือสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการอำนวยการ  
24 นางสาวเพียงใจ หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ  
25 นายนพรัตน์ มะโนอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ  
26 นายโต้ง พรมกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ  
27 นางผิวพรรณ เชาวภาษี ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ  
28 นางพูนสุข โมกศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา คณะกรรมการอำนวยการ  
29 นายอภิรัฐ จันทรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการอำนวยการ  
30 นายสนอง เสลาคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการอำนวยการ  
31 นายมนูญ เสียมไหม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส คณะกรรมการอำนวยการ  
32 นายสมศักดิ์ รัตนบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการอำนวยการ  
33 นายกมล สุวรรณเอกฉัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ  
34 นายรังสิวุฒิ หมุดยะฝา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร คณะกรรมการอำนวยการ  
35 นายสวัสดิ์ บรรจงพาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา คณะกรรมการอำนวยการ  
36 นางวริศรา วงค์มุสิก ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ  
37 นายปรณต คหะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง คณะกรรมการอำนวยการ  
38 นายนูซี มะเด็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการอำนวยการ  
39 นายเชาวลิต รนขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี คณะกรรมการอำนวยการ  
40 นายมามะซูฟี อารง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา คณะกรรมการอำนวยการ  
41 นายสุรินทร์ เพ็ชรนิล รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการอำนวยการ  
42 นางสุพรรณา แก้วเพิ่มพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการอำนวยการ  
43 นางสุพรรณา แก้วเพิ่มพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
44 นางถวิล คงสุวรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
45 นางสาวณัฐพิมล อสัมภินวัฒน์ ครูชำนาญการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
46 นางสาวสายใจ คลังข้อง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
47 นายธีระวัฒน์ ทองแผ้ว ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
48 นางสาวพรธีรา โชติรัตน์ ครูโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
49 นายอภิรัฐ จันทรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาสงขลา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
50 นายสุรัตน์ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ  
51 นายอภิรัฐ จันทรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาสงขลา คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ  
52 นายสมศักดิ์ รัตนบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ  
53 นายวิสัน สุคะมะโน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ  
54 นายเชาวลิต รนขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ  
55 นางสุจิตรา เจือสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ  
56 นายไพโรจน์ ศรีนิล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ  
57 นางสุมาลี มเหสักขกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ  
58 นางสาวประทีป เล่งน้อย รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ  
59 นางศิริวรรณ ถ้ำเสือ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ  
60 นายอำพล จ่าพันธุ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ  
61 นางถวิล คงสุวรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ  
62 นายธีระวัฒน์ ทองแผ้ว ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ  
63 นางสาวณัฐพิมล อสัมภินวัฒน์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ  
64 นางสาวสายใจ คลังข้อง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ  
65 นางสาวพรธีรา โชติรัตน์ ครู โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาสงขลา คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ  
66 นายศักดิ์ชัย สุวรรณคช ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ คณะกรรมการประเมินผลงาน  
67 นายกมล สุวรรณเอกฉัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการประเมินผลงาน  
68 นางสาวมาณี ฉัตรชัยวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน  
69 นางศรีจิตต์ ขวัญแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน  
70 นายสิกขวัฒฑ์ ขวัญแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน  
71 นายประชา โชติรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน  
72 นายสัญญา ศรีสัยยาสน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน  
73 นายสัญญา ศรีสัยยาสน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน  
74 นายวีระชาติ นรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๒ จังหวัดยะลา คณะกรรมการประเมินผลงาน  
75 นายสุพล บุญธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการประเมินผลงาน  
76 นายณัฐพงศ์ บำรุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการประเมินผลงาน  
77 นายบัญชา เกตุแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง คณะกรรมการประเมินผลงาน  
78 นายนพดล มนตรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการประเมินผลงาน  
79 นายสุทัศน์ พานุรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการประเมินผลงาน  
80 นายปรัชวิญณ์ ไพโรจน์บวร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชุมพร คณะกรรมการประเมินผลงาน  
81 นางเดือนวดี เสนชู ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพังงา คณะกรรมการประเมินผลงาน  
82 นางวนิดา สุรบรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการประเมินผลงาน  
83 นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการประเมินผลงาน  
84 นายสุบิน เล่งเจ๊ะ ครูชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล คณะกรรมการประเมินผลงาน  
85 นางฐิติมณฑ์ ฐิติไวฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการประเมินผลงาน  
86 นายเกษมสุข พสุนธราธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะกรรมการประเมินผลงาน  
87 นางเสมอจิต ชูหอยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและ การเคลื่อนไหวจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการประเมินผลงาน  
88 นางสุจิตรา เจือสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการประเมินผลงาน  
89 นางสาวเพียงใจ หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล คณะกรรมการประเมินผลงาน  
90 นายนพรัตน์ มะโนอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล คณะกรรมการประเมินผลงาน  
91 นายโต้ง พรมกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล คณะกรรมการประเมินผลงาน  
92 นางผิวพรรณ เชาวภาษี ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการประเมินผลงาน  
93 นางพูนสุข โมกศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา คณะกรรมการประเมินผลงาน  
94 นายสนอง เสลาคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการประเมินผลงาน  
95 นายมนูญ เสียมไหม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส คณะกรรมการประเมินผลงาน  
96 นายรังสิวุฒิ หมุดยะฝา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร คณะกรรมการประเมินผลงาน  
97 นายสวัสดิ์ บรรจงพาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา คณะกรรมการประเมินผลงาน  
98 นางวริศรา วงค์มุสิก ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการประเมินผลงาน  
99 นายปรณต คหะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง คณะกรรมการประเมินผลงาน  
100 นางวริศรา วงค์มุสิก ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการประเมินผลงาน  
101 นายปรณต คหะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง คณะกรรมการประเมินผลงาน  
102 นายนูซี มะเด็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการประเมินผลงาน  
103 นายมามะซูฟี อารง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา คณะกรรมการประเมินผลงาน  
104 นายสุรินทร์ เพ็ชรนิล รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการประเมินผลงาน  
105 นางสุภา กาญจนเพ็ญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการประเมินผลงาน  
106 นางสุรินญา ไกรนุกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล คณะกรรมการประเมินผลงาน  
107 นางสุพรรณา แก้วเพิ่มพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการประเมินผลงาน  
108 นางถวิล คงสุวรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการประเมินผลงาน  
109 นางสุพรรณา แก้วเพิ่มพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/บัญชี/พัสดุ  
110 นายสนั่น หัวแท้ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/บัญชี/พัสดุ  
111 นางสาวกูมุมีนา สตอหลง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/บัญชี/พัสดุ  
112 นางสาวณัฐพิมล อสัมภินวัฒน์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/บัญชี/พัสดุ  
113 นายกมล สุวรรณเอกฉัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
114 นางสุพรรณา แก้วเพิ่มพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
115 นายชนะ เกลี้ยงทอง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
116 นางบุญศิริ นกเพชร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
117 นางฉลวย ปานเมือง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
118 นางฉลวย ปานเมือง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
119 นายเสกสรร พนิชยากุล ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
120 นางสุพัตรา ชูลิกร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
121 นางลำดวน จันทรัตน์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
122 นางอรวรรณ์ บริสุทธิ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
123 นางสาวจิตรลดา วัฒนศิลป์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
124 นางเจนนี่ ถิระพร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
125 นางสาวรัศมี ประทุมเลิศ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
126 นางสาวธรรม์ธมน สุภเพียร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
127 นายสุทธิชัย อุทัยรังษี พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
128 นายราเชนทร์ อดิรุจตะกูล พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
129 นางสาวพัชรี สุขแก้ว พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
130 นางสาวอาภาพร รักษาพล พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
131 นางสาวณัฐพิมล อสัมภินวัฒน์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
132 นายธีระวัฒน์ ทองแผ้ว ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
133 นางสุภา กาญจนเพ็ญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ