รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาพิเศษ ปี 2562

สรุปการประกวดรายวัน

 
 
   
 ***หมายเหตุ คำรับรองเอกสาร/เอกสารที่ส่งประกวด
                  ไม่ต้องระบุระดับภาค/ระดับชาติ
 
   

ข่าวประชาสัมพันธ์

    ปฏิทินการดำเนินงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)  
  กำหนดการการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARDS) 
การศึกษาพิเศษ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562

     
      mail ยื่นใบสมัครและเอกสารการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ 364 ถนนวันลูกเสือ ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000 ยื่นด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ระหว่าง วันที่ 17-25 กุมภาพันธ์ 2563 (โดยถือการประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
      enlightened คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
      enlightened ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าประกวด ภายใน วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
      enlightened ผู้เข้าประกวดส่งเอกสารผลงานรวมภาคผนวก ไม่เกิน 100 หน้า จำนวน 4 เล่ม ระหว่างวันที่ 5-11 มีนาคม 2563 (โดยถือการประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
       enlightenedคณะกรรมการอ่านผลงานและคัดเลือกหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) การศึกษาพิเศษ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562  ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 14 - 15 มีนาคม 2563
       enlightened
 
 
แก้ไขเพิ่มเติม เกณฑ์การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาคและระดับชาติ
  
 
แบบประเมินผลงานรางวัลอันทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) สศศ.
 
ใบสมัครเข้าประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARDS) การศึกษาพิเศษ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 

เอกสารชี้แจงผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARDS) การศึกษาพิเศษ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562