รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS  

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1735 เรื่อง การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจัก เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562
วันพุธ ที่ 01 เมษายน 2563 เวลา 10:57 น.
เรียน... สมาชิกครอบครัว OBEC AWARDS ทุกท่านครับ

สืบเนื่องจากกรณี COVID-19 ดังกล่าว สพฐ. ได้ขอเลื่อนการประกวดระดับชาติออกไปก่อน/ขณะนี้ได้เสนอเรื่องนำเรียน ผบ. แล้ว รอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง เบื้องต้นรอสถานการณ์คลี่คลาย /อาจจะเป็นก่อนเปิดภาคเรียน พ.ค. นี้ครับ/ ช่วงนี้สามารถปรับปรุงผลงานให้มีคุณภาพ...แล้วรอพบกันในระดับชาติต่อไป

****ประเด็นการปรับปรุงเอกสาร สพฐ. จะมีหนังสือแจ้ง อีกครั้งครับว่า ท่านใดประสงค์จะปรับปรุงรูปเล่ม ให้สามารถปรับปรุงได้ (ทำเล่มส่งใหม่) ตามเวลาที่กำหนด/ถ้าท่านใดไม่ประสงค์ ก็ใช้เอกสารชุดเดิมที่ส่งไว้ที่ภาคได้ครับ # แนวทางปฏิบัติขอให้รอหนังสือ แจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการ**** 

 
...ขอบคุณครับ ดร.สังคม จันทร์วิเศษ ผู้แทนคณะทำงานสพฐ.
 
 
วันพุธ ที่ 01 เมษายน 2563 เวลา 10:51 น.