ปฏิทินการจัดการแข่งขันOBEC AWARDSระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
 
กำหนดการการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARDS) 
การศึกษาปกติ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562

     
 
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563  เขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่  
(ขอให้ทุกเขตพื้นที่ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอรับรางวัลและประเมิน ตามตัวชี้วัด)
วันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 เขตพื้นที่การศึกษาลงทะเบียนผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขัน ระดับภาค ทาง http://awards62.obecawards.net/obec-central/
ระบบลงทะเบียน ปิด วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 24.00 น.
วันที่ 2 – 4 มีนาคม 2563  เขตพื้นที่การศึกษาในภาคกลางและภาคะวันออก ส่งเอกสารผู้เข้ารับ การประเมินระดับภาค โดยให้ผู้รับผิดชอบระดับเขตรวบรวมเอกสาร
ส่งให้ถึง สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา16.30 น.  หากเลยกำหนดวัน เวลา ดังกล่าว ถือว่า เขตพื้นที่ การศึกษาไม่ประสงค์ส่งผลงานเข้าประกวด และ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 จะไม่นำผลงานที่ส่งช้ากว่ากำหนดเข้ารับการประเมิน 
(ไม่รับเอกสารที่ส่งทางไปรษณีย์)
วันที่ 5 – 8 มีนาคม 2563 ตรวจคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินฯ
ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2563 ประกาศผลการตรวจคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินฯ
ทาง http://awards62.obecawards.net/obec-central/
วันที่ 14 – 15 มีนาคม 2563 ดำเนินการประเมินผู้เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ระดับภาค
ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2563 ประกาศผลการประเมินระดับภาค และผู้เป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับชาติ
วันที่ 1-3 เมษายน 2563 ประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติครั้งที่ 9
ปีการศึกษา 2562  ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
วันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:29 น.