สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.กรุงเทพมหานคร

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
14 - 15  มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง โรงเรียนวัดนาคปรก สพป.กรุงเทพมหานคร
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นายสุทัศพันธ์ ปิ่นสุวรรณบุตร โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส สพป.กรุงเทพมหานคร
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางสาวธนิษฐา ชมศิลป์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป.กรุงเทพมหานคร
4 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป.กรุงเทพมหานคร
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางบุศรินทร์ ผึ่งบรรหาร โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป.กรุงเทพมหานคร
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวศิริประภาพรรณ์ ตุ้มวิจิตร โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป.กรุงเทพมหานคร
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป.กรุงเทพมหานคร
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสาวกันต์ชญาณี ส่งเจริญทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป.กรุงเทพมหานคร
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางบังอร ภูพัฒนะ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป.กรุงเทพมหานคร
10 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางพีรานุช ไชยพิเดช โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป.กรุงเทพมหานคร
11 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวฉันทนา ภาสกานนท์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป.กรุงเทพมหานคร
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวสุวรรณี บุญทัน โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป.กรุงเทพมหานคร
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวศุภากาญจน์ พลอยเจริญ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป.กรุงเทพมหานคร
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสาวสุวรรณี บุญทัน โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป.กรุงเทพมหานคร
15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายวชิรวิทย์ เมืองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป.กรุงเทพมหานคร