สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.ตราด เขต 1

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
14 - 15  มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางวันเพ็ญ ศรีประเสริฐ โรงเรียนวัดบางปรือ สพป.ตราด เขต 1
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นางสยาม รุ่งหิรัญวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป.ตราด เขต 1
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางสาวทวินันท์ โค้วสกุล โรงเรียนบ้านคลองประทุน สพป.ตราด เขต 1
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นายตีรวิทย์ ตรีสัตยตระกูล โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป.ตราด เขต 1
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางคนึงนิจ รุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป.ตราด เขต 1
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางสาวปิยวรรณ กระทงยาม โรงเรียนบ้านคลองประทุน สพป.ตราด เขต 1
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายวีระพันธ์ เขียวเงิน โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป.ตราด เขต 1
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางสาวราตรี ชวนกระโทก โรงเรียนบ้านคลองจาก สพป.ตราด เขต 1
9 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางสาวกิ่งแก้ว บริรักษ์ศุภกร โรงเรียนบ้านเนินดินแดง สพป.ตราด เขต 1
10 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางศิริรัตน์ โพธิ์ทอง โรงเรียนวัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) สพป.ตราด เขต 1
11 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายอรรถสิทธิ์ สุทธิวารี โรงเรียนบ้านจัดสรร สพป.ตราด เขต 1
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวนัฐกานต์ กำเนิดสินธุ์ โรงเรียนบ้านคลองประทุน สพป.ตราด เขต 1
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางสาวศิริรัตน์ บุญวาที โรงเรียนบ้านคลองประทุน สพป.ตราด เขต 1
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสาวหัสดาพร ศิลาชัย โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป.ตราด เขต 1
15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสาวปวีณา จันทร์เรือง โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป.ตราด เขต 1
16 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายฎีกา สุภาสัย โรงเรียนบ้านคลองประทุน สพป.ตราด เขต 1
17 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับปฐมวัย ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสาวกชพร วรรณศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป.ตราด เขต 1
18 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLCด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางสาวถนอมพรรณ มารูปหมอก โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป.ตราด เขต 1