สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.กาญจนบุรี เขต 4

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
14 - 15  มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายโสภณ บุญเรืองรอด โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป.กาญจนบุรี เขต 4
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ เหรียญทอง นายศิลป์พิสุทธิ์ พันชะวะนัด โรงเรียนบ้านน้ำโจน สพป.กาญจนบุรี เขต 4
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นายกมล อุบลธรรม โรงเรียนบ้านสามยอด สพป.กาญจนบุรี เขต 4
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นางสาวนิตยา รักอู่ โรงเรียนบ้านสามยอด สพป.กาญจนบุรี เขต 4
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวพัชรดา ช่วงชัย โรงเรียนบ้านสามยอด สพป.กาญจนบุรี เขต 4
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวอนุสรา สายแสน โรงเรียนบ้านสามยอด สพป.กาญจนบุรี เขต 4
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นางสาวกรรณิการ์ ใจกล้า โรงเรียนบ้านสามยอด สพป.กาญจนบุรี เขต 4
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวนาฏตยา ไตรผล โรงเรียนบ้านสามยอด สพป.กาญจนบุรี เขต 4
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางสาวอรทัย คุ้มกัน โรงเรียนบ้านสามยอด สพป.กาญจนบุรี เขต 4
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายปิยะณัฐ เอ็นดู โรงเรียนบ้านสามยอด สพป.กาญจนบุรี เขต 4
11 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นายสมรัก ใจตรง โรงเรียนบ้านสามยอด สพป.กาญจนบุรี เขต 4
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสาวกีรติภร ศักดิ์หารอินทร์ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป.กาญจนบุรี เขต 4
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางรัตติกาล กรายไทยสงค์ โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป.กาญจนบุรี เขต 4
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสาวธนัชนิชา ธนบูรณ์รุ่งโรจน์ โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม สพป.กาญจนบุรี เขต 4