หมวดหมู่ : ลูกจ้างยอดเยี่ยม

ลำดับ รหัสกิจกรรม กิจกรรม บัตรรวม
1 253 ลูกจ้างยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
2 254 ลูกจ้างยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  

กรรมการตัดสิน
กิจกรรม : ลูกจ้างยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์

ลำดับ ชื่อ-สกุล บัตรประจำตัว เกียรติบัตร