หมวดหมู่ : ลูกจ้างยอดเยี่ยม

ลำดับ รหัสกิจกรรม กิจกรรม บัตรรวม
1 247 ลูกจ้าง/พนักงานราชการยอดเยี่ยม (สพฐ.) พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
2 248 ลูกจ้างยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
3 249 ลูกจ้างยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
4 250 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[4]  
5 251 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
6 252 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[4]  

กรรมการตัดสิน
กิจกรรม : ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ลำดับ ชื่อ-สกุล บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายไพบูลย์ พวงเงิน  
2 นางสาวนงนุช พันธ์จุ้ย  
3 นางสาวศรุชา นาคทรัพย์  
4 นายวันเฉลิม นะน่าน