สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.พิษณุโลก เขต 1

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดสุโขทัย
วันที่ 16-17 มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวระเบียบ สุวรรณ โรงเรียนวัดจุฬามณี สพป.พิษณุโลก เขต 1
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายกฤษณะ ทองยิ่ง โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง สพป.พิษณุโลก เขต 1
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นางพุทธรักษา น้อยพานิช โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ สพป.พิษณุโลก เขต 1
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางนริศรา อินทรเลิศ โรงเรียนวัดสมอแข (พิณพลราษฎร์บำรุง) สพป.พิษณุโลก เขต 1
5 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายอุทัย ไทยกรรณ์ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) สพป.พิษณุโลก เขต 1
6 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางฐรินดา โตเขียว โรงเรียนบ้านน้ำดำ สพป.พิษณุโลก เขต 1
7 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางวัชรินทร์ สิงหะ โรงเรียนบ้านคลองเตย สพป.พิษณุโลก เขต 1
8 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก สพป.พิษณุโลก เขต 1