หมวดหมู่ : ลูกจ้างยอดเยี่ยม

ลำดับ รหัสกิจกรรม กิจกรรม บัตรรวม
1 253 ลูกจ้างยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[8]
2 254 ลูกจ้างยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  

กรรมการตัดสิน
กิจกรรม : ลูกจ้างยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ลำดับ ชื่อ-สกุล บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายประจวบ ลังกาวงศ์
2 นายศรยุทธ เรืองน้อย
3 นางสุนันท์ จารุพันธุ์
4 นายสมศักดิ์ แสงประเสริฐ
5 นายเมธี วิจารณ์ปรีชา
6 นายสมชาย จันทนา
7 นายประมวล พลอยกมลชุณห์
8 นายสมจิตร ประดิษฐ