รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS การศึกษาพิเศษ ภาคใต้ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562

สรุปการประกวดรายวัน

   
 

mail เรียน... สมาชิกครอบครัว OBEC AWARDS ทุกท่านครับ

สืบเนื่องจากกรณี COVID-19 ดังกล่าว สพฐ. ได้ขอเลื่อนการประกวดระดับชาติออกไปก่อน/ขณะนี้ได้เสนอเรื่องนำเรียน ผบ. แล้ว รอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง เบื้องต้นรอสถานการณ์คลี่คลาย /อาจจะเป็นก่อนเปิดภาคเรียน พ.ค. นี้ครับ/ ช่วงนี้สามารถปรับปรุงผลงานให้มีคุณภาพ...แล้วรอพบกันในระดับชาติต่อไป

****ประเด็นการปรับปรุงเอกสาร สพฐ. จะมีหนังสือแจ้ง อีกครั้งครับว่า ท่านใดประสงค์จะปรับปรุงรูปเล่ม ให้สามารถปรับปรุงได้ (ทำเล่มส่งใหม่) ตามเวลาที่กำหนด/ถ้าท่านใดไม่ประสงค์ ก็ใช้เอกสารชุดเดิมที่ส่งไว้ที่ภาคได้ครับ # แนวทางปฏิบัติขอให้รอหนังสือ แจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการ**** 

...ขอบคุณครับ ดร.สังคม จันทร์วิเศษ ผู้แทนคณะทำงานสพฐ.
 
   
   

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินการดำเนินงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับภาคภาคใต้ กลุ่มการศึกษาพิเศษ ระหว่างวันที่ 18-19 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563
 วันที่ 17-25 กุมภาพันธ์ 2563   รับสมัครผู้เข้าประกวด ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการประเมินคุณสมบัติมาที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล  
วันที่  27 กุมภาพันธ์ 2563   ตรวจสอบคุณสมบัติ/ลงทะเบียน (คณะทำงานจะดำเนินการลงทะเบียนให้)
วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2563   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ
วันที่ 9-13 มีนาคม 2563      ผู้เข้าประกวดส่งเอกสารผลงานรูปเล่มรวมภาคผนวก ไม่เกิน 100 หน้า จำนวน 4 เล่ม มาที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล (วงเล็บมุมขวาซองเอกสารว่า “เอกสารประกวด OBEC AWARDS”)
วันที่ 18 - 19 มีนาคม 2563  ดำเนินการประกวด OBEC AWARDS ระดับภาคใต้ กลุ่มการศึกษาพิเศษ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 23 มีนาคม 2563         ประกาศผลการแข่งขันและพิมพ์เกียรติบัตร
วันที่ 1-3 เมษายน 2563      ดำเนินการประกวด OBEC AWARDS ระดับชาติ กลุ่มการศึกษาพิเศษ ณ อิงธารรีสอร์ท จ.นครนายก
                                                                                                                                                                           download

 
วันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:30 น.
  ใบสมัคร enlightenedenlightenedenlightened ส่งผลงานเพื่อประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคใต้  การศึกษาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 

หมายเหตุ : ผู้เข้าประกวด 1 ท่าน สามารถส่งประกวดได้ไม่เกิน 2 รายการ จะได้รับรางวัลเดียวเท่านั้น

 
 
  เอกสารการประกวด
คู่มือการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS เล่มที่ 3 enlightenedenlightened
- เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมเกณฑ์การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาคและระดับชาติ enlightenedenlightened
- เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2561 enlightenedenlightened
แบบประเมินผลงานรางวัลอันทรงคุณค่า (OBEC Awards) สศศ.ประจำปี 2562 enlightenedenlightened
 
 
  ผู้ประสานงานระดับภาคใต้ กลุ่มการศึกษาพิเศษ
นางสุพรรณา    แก้วเพิ่มพูน   โทร 084-8474224
นางถวิล          คงสุวรรณ์     โทร 089-8772760
         นายธีระวัฒน์    ทองแผ้ว       โทร 086-9664808
     
   นางสาวณัฐพิมล อสัมภินวัฒน์  โทร. 090-8897164 
 
  mail การรับรองเล่มรายงานของผู้บังคับบัญชาท้ายคำขอไม่ต้องระบุระดับภาค/ระดับชาติ

 
  mail รหัสรายการประกวด รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS