รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์จากศูนย์การแข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
การส่งแผ่นซีดีนำเสนอการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562
-รายละเอียด​วิธีการส่งแผ่นซีดีนำเสนอฯ​ 
-แจ้งสถานะการส่งแผ่นซีดีนำเสนอฯ​ 
วันเสาร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:30 น.
ประชาสัมพันธ์จากศูนย์การแข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
การส่งแผ่นซีดีนำเสนอการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 -รายละเอียด​วิธีการส่งแผ่นซีดีนำเสนอฯ -แจ้งสถานะการส่งแผ่นซีดีนำเสนอฯ
วันเสาร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:30 น.
ประชาสัมพันธ์จากศูนย์การแข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ฝ่ายมัธยม) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 (คำสั่ง สพฐ. แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการดำเนินงานฯ)
วันอังคาร ที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 11:11 น.
​ประชาสัมพันธ์จากศูนย์การแข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1735 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 สำหรับตัวแทนระดับภาคที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ หากประสงค์จะปรับปรุงรูปเล่มเอกสารให้ดำเนินการและส่งเอกสารฉบับปรับปรุง จำนวน 4 เล่ม นำส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในวันที่ 8 เมษายน 2563 หากพ้นกำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะปรับปรุงรูปเล่มเอกสาร ซึ่งจะใช้เอกสารชุดเดิมที่ใช้ในการประเมินระดับภาคเพื่อจัดส่งต่อในระดับชาติต่อไป
วันพุธ ที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 11:35 น.
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ศูนย์ สพม.28
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562
ณ  ศูนย์การแข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  จังหวัดศรีสะเกษ
วันอังคาร ที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 22:34 น.
ร่างคำสั่งคณะกรรมการตัดสินและคณะทำงานฯ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ศูนย์การแข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ร่างคำสั่งคณะกรรมการตัดสินและคณะทำงานเพื่อพิจารณาตัดสินหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์  เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.  (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายการกิจกรรมระดับมัธยมศึกษา  ศูนย์การแข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันจันทร์ ที่ 09 มีนาคม 2563 เวลา 16:07 น.
ศูนย์การแข่งขันระดับประถม สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 สมัครเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 9
หนังสือนำส่ง + เอกสารแนบ
ดูรายละเอียดได้ที่ 
http://awards.ssk.in.th/esan/
วันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:06 น.
ศูนย์การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา สพม.28 การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับมัธยม
หนังสือแจ้งการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค ครั้งที่ 9
ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับมัธยม 

- ลงทะเบียนผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้ารับการประเมินระดับภาค
  ระหว่างวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2562
- ส่งเอกสารและผลงานของผู้ที่เป็นตัวแทนเข้ารับการประเมินระดับภาค
  ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2562 ที่ สพม.28
- สมัครเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
   ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 9

   - ดาวน์โหลดใบสมัคร
   - กรอกแบบสมัคร ผ่าน Google Forms
วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16:17 น.
  ศูนย์การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา สพม.28 
ปฏิทินการคัดเลือกผู้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562

(สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา)
ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2563 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่ (ขอให้ทุกเขตพื้นที่  ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอรับรางวัลและประเมินตามตัวชี้วัด)
24- 28 กุมภาพันธ์ 2563 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลงทะเบียนผู้ผ่านการคัดเลือก  ให้เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค ทาง   http://awards62.obecawards.net/obec-esan
2-3  มีนาคม 2563 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งเอกสาร ผู้เข้ารับการประเมินระดับภาค  ที่  หอประชุมนันทพันธ์ สพม.เขต 28
แผนที่การเดินทาง 
4-8  มีนาคม 2563 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินฯ
9  มีนาคม 2563 ประกาศผลการตรวจคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน
ทาง http://awards62.obecawards.net/obec-esan
11 - 13 มีนาคม 2563 ดำเนินการประเมินผู้เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562  ระดับภาค
16 มีนาคม 2563 ประกาศผลการประเมินระดับภาค  และผู้เป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับชาติ
1-3 เมษายน 2563 *ประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562
 
   
   
  แผนที่การเดินทาง สถานที่จัดส่งผลงาน OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ