รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 9

สรุปการประกวดรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4127 เรื่องการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัล ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติครั้งที่ 9 ประจำปี2562

                        
ตารางเวลาการซักถามการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWRDS) ระดับชาติ วันที่ 3 สิงหาคม  2563
ตารางเวลาการซักถามการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWRDS) ระดับชาติ วันที่ 4 สิงหาคม  2563
ตารางเวลาการซักถามการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWRDS) ระดับชาติ วันที่ 5 สิงหาคม  2563
วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 21:17 น.
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
เรียน  ผู้ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคกลางและภาคตะวันออกทุกท่าน         
                    ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 (เขตเจ้าภาพภาคกลางและภาคตะวันออก)    แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคกลางและภาคตะวันออกดำเนินการ และขอให้ทุกเขต นำส่งถึง สพป.สมุทรปราการ เขต 2  ไม่เกินวันที่ 24 กรกฎาคม 2563  นั้น
                    เนื่องจากขณะนี้ใกล้ครบกำหนดการส่งเอกสารดังกล่าวแล้ว สพป.สมุทรปราการ เขต 2   (เขตเจ้าภาพภาคกลางและภาคตะวันออก)  ขออนุญาตแจ้งเตือนเพื่อดำเนินการ  ดังนี้
1. แจ้งตัวแทนระดับภาคผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดระดับชาติ จัดทำคลิปวิดีโอ  
(Video Clip) นำเสนองานในหัวข้อ/ด้านที่กำหนดของแต่ละท่าน ความยาวไม่เกิน 7 นาที ในทุกรายการประกวด (ยกเว้น ประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผละผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำเสนอความยาวไม่เกิน 20 นาที) บันทึกลงแผ่น CD หรือ DVD พร้อมจัดทำปก
 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการกรอกข้อมูลของผู้เข้าประกวด ที่เป็นตัวแทนในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ส่งมาพร้อมแผ่น CD หรือ DVD (Video Clip) และ   ส่งทาง E-mail  : 
[email protected] ( เป็นไฟล์ Excel )
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมรวมแผ่น CD หรือ DVD และตารางข้อมูลผู้เข้าประกวด ฯนำส่งถึง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563หากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์นำเสนอ 
 
(รายละเอียดตามหนังสือ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ที่ ศธ 04150/1696  ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563
ซึ่งได้นำส่งทาง smart-obec แล้ว)

                              
      
 
วันจันทร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:10 น.
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
การจัดการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรงอิงธาร รีสอร์ท  จังหวัดนครนายก
  
                     
วันพุธ ที่ 08 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:31 น.
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
สามารถ ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC  AWARDS) ระดับภาคกลางและภาคตะวันอก ครั้งที่ ๙  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  ได้แล้ว
 

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรผู้เข้าประกวด   
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรกรรมการ 
ออกแบบบัตรและเกียรติบัตรโดย นายเนรมิตร   เกตภาษา   โรงเรียนคลองบางกะสี   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

 
วันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 22:13 น.
ประกาศแจ้งปรับปรุงรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น
ประกาศแจ้งปรับปรุงรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ ๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
                                 
วันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 21:12 น.
ประกาศผลการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
 ประกาศผลการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC  AWARDS)
ระดับภาคกลางและภาคตะวันอก ครั้งที่ ๙  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒            

                                    
วันจันทร์ ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 17:31 น.
คำชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่าย
   
 
 


       ชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายคณะกรรมการตัดสิน 
              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จะจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินผลงานท่านละ 400 บาท ส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักขอความอนุเคราะห์เบิกจ่ายจากทางต้นสังกัด
วันพฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 17:05 น.
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ผลการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้เข้ารับการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ครั้งที่ ๙ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
คลิกที่นี้ 
วันพุธ ที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 21:27 น.
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสิน
ประกาศ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัล หน่วยงาน และผู้มีผลงานดีเด่น เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
                               
วันอังคาร ที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 16:59 น.
การประกวดระดับภาค ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2563
             การประกวดระดับภาคเป็นการประเมินเล่มผลงาน
                     ไม่มีการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน

    
วันอังคาร ที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 09:10 น.
แจ้งการลงทะเบียนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขันระดับภาค
คำชี้แจงส่งเอกสาร
สมัครเป็นกรรมการตัดสิน
ปฏิทินการจัดการแข่งขันOBEC AWARDSระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
                ไลน์กลุ่ม Obecawards ภาคกลางและภาคตะวันออก 2562
                                       
 
  หนังสือและคำชี้แจงการจัดส่งเอกสารรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา
การจัดการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีงานดีเด่นประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้งที่ 9  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖2
ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม ๒๕๖๓
ส่วน ***  username // password ****
ได้แจ้งไปทาง Smart obec ของแต่ละเขตพื้นที่

 
 
  แผนที่สถานที่จัดส่งเอกสารและผลงานฯ